11.17.2553

องค์ประกอบทั้ง 7 ของมนุษย์ 7 elements of the human

องค์ประกอบของมนุษย์ มี 7 อย่าง
1. ร่างกาย (กายหยาบ, กายธาตุ) ไม่คงอยู่ ไม่คงทน เป็นคุกกักขังวิญญาณ ประกอบด้วย 4 ธาตุ
 • ดิน คือ ส่วนของกล้ามเนื้อ กระดูก เส้นผม เนื้อเยื่อต่างๆ สิ่งที่เรามองเห็น
 • น้ำ คือ ส่วนของเหลวในร่างกาย เช่น น้ำเลือด น้ำเหลือง น้ำในไขกระดูก เหงื่อ 
 • ลม คือ ลมหายใจเข้า - ออก ลมที่อยู่ในลำไส้ ลมที่อยู่ในปอด ลมที่พัดจากบนลงล่าง (การพายลมช่วยให้เราขับของเสียออกจากร่างกายได้) ลมที่พัดจากล่างขึ้นบน (เร่อ, สำลักอาหาร, อาเจียร)
 • ไฟ ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ให้ร่างกายเผาผลาญ จะกระตุ้นให้ธาตุอื่นๆเคลื่อนไหว

7 elements of a human.
1. the body (physical crude, physical elements) does not exist as non-durable prisoners detained include four elemental spirits.
 • Soil is the hair, bones, muscle tissues. What we can see.
 • Water is the body fluids such as water, sweat, blood serum, water in the bone marrow, sweat.
 • Wind is the breath in - the wind in the intestine. Air in the lungs. Winds from top to bottom. (wind rowing help us drive out waste from the body), the wind blows from the bottom-up (regurgitation, choking food, vomit).
 • Fire helps your body warm. The body metabolism. That will encourage more movement.


  2. กายละเอียด (กายทิพย์, กายพลังงาน อัติสมานกาย) เป็นพลังงานที่สมทับร่างกาย ถ้ามีสมาธิดีก็จะมีแสงออร่า แสงออร่าจะสวยและมีพลังงานมากก่อนตาย เพราะต้องรวบรวมพลังงานไว้เพื่อจะไป สามารถถ่ายเทพลังงาน (ปราณ) ให้กันได้ทางฝ่ามือ


  2. physical details (Tip body, energy body, Attisaman body) is the energy equation over the body. If it is good concentrate the aura light will come up. Aura is pretty light and has a lot of energy before death. Because of the need to gather energy to go. Can transfer energy (Pran) to each other by hand.


  3. ลมปราณ (พลังปราณ) คือพลังงานชีวิต มีอยู่ในทุกหน ทุกแห่ง มีมากที่สุดในอากาศ ในน้ำ ในอาหารสด ไม่มีในเนื้อสัตว์


  3. Pran breath (Pran power) is the energy of life. Exists everywhere all the best in the air, water, fresh food without the meat.


  4. สัญญา คือ รับรู้ รับจำ จำได้ ใกล้เคียงกับความรู้สึกนึกคิดแต่ไม่ใช่


  4. Contract is recognized for memory recall similar sentiment, but is not


  5. ปัญญา คือ สิ่งที่เรียนรู้ การฝึกฝน ท่องจำ (ปฐมปัญญา และทุติยปัญญา เป็นเรื่องของทางโลก ส่วนภาวนปัญญา เป็นธรรมปัญญา) เกิดจาก 1. การจดจำ รู้จำ 2. รู้จริง เข้าใจอย่างท่องแท้ 3. รู้แจ้ง มนุษย์ต่างจากสัตว์อยู่ที่ปัญญา อย่างเดียว นอกนั้นเหมือนมนุษย์ทุกอย่าง


  5. Intelligence is something to learn by heart and practice (primary and secondary intellectual intelligence. As a matter of the world. The wisdom of fig. Fairly wise) from 1. to recognize recognition 2. know really understands the gold 3. enlightened man different from animals in which intelligence is only out of everything like a human.


  6. จิตตํ คือ จิตที่บริสุทธิ์ จิตทางธรรม


  6. Mental is pure mental Dharma mental.


  7. วิญญาณ เป็นดวงเดิม ดวงเดียวตลอดจนกลับไปมหาปรมัตมันต์


  7. Spirit is the same
  เล็กๆ น้อยๆ ท้ายเรื่อง
  • กสิณ กระบวนการในการควบคุมพลังงาน (ธาตุ 4 ในตัวเรา และภายนอกตัวเรา)
  • เป็นหวัด กับท้องผูก เป็นการทำลาย ปราณมาก
  • 70% - 80% ของโรคเกิดขึ้นจากช่องท้อง ภูมิต้านทานเกิดจากช่องท้อง
  • โรคกระเพาะเกิดจากแบคทีเรียที่เกิดจาก เนื้อสัตว์ที่ปรุงสุก แล้วปล่อยให้เย็น เช่น ข้าวราดแกง (ที่ไม่มีอุ่นร้อนตลอด) ไปกินเมือกในกระเพาะอาหารทำให้กระเพาะอาหารเป็นแผล การกินอาหารไม่ตรงเวลาไม่ได้เกิดจากการกินอาหารไม่ตรงเวลา เพราะกรดจากร่างกายจะไม่ทำลายร่างกายเอง
  • อุจจาระที่ดีต้องลอยน้ำ (มี fiber สูง) และก้อนกลม แต่ถ้าจมคือ กินเนื้อสัตว์และแป้งมากเกินไป ถ้าอุจจาระเล็กแปลว่ามีอุจจาระค้างอยู่ตามผนังลำไส้ (ลำไส้ใหญ่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว)
  • ถ้าปัสสาวะมีฟองมาก เป็นสัญญาณของเบาหวาน
  • ร่างกายมนุษย์สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ตลอดเวลา   Small things by the end of story.
   • Kasin the process of power control (four elements in ourselves and outside ourselves.)
   • Having a cold, constipation, destroying Pran very much.
   • 70% - 80% of disease caused by the abdomen. Immunity from the abdomen.
   • Gastritis caused by bacteria that occur from Cooked meat. Then let it cool, such as rice and curry (without all the hot taste) to the skin mucus in the stomach, the gastric ulcers. Not eating on time is not caused by eating food on time. Because acid the body does not destroy the body itself.
   • A good floating stool (with high fiber) and caught the ball, but if the stool is sink which means eat too much meat and starch. If a small stool means that the stool holds on the intestinal wall. (large intestine is about 3 inches in diameter).
   • If the urine has a lot of bubbles. It is a sign of diabetes
   • The human body can repair itself all the time.

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น