2.28.2554

ชารทกริยา Chalkiriya-cleansing the body with yoga master

ชารทกริยา การชำระล้างร่างกายด้วยหลักโยคะ เป็นกระบวนการชำระพิษ




1. กุญจาม เป็นการล้างท้องแบบ "ช้าง" ด้วยน้ำ วิธีทำเริ่มต้นโดยการนั่งยองๆ ดื่มน้ำอุ่น 3 เหยือก (ประมาณ 3 ลิตร) ติดต่อกัน และล้วงคออาเจียรออกมาให้หมด ทำซ้ำ 3 รอบติดต่อกัน ต้องทำตอนเช้า ตื่นมาแล้วทำเลย หรือ ชาร์ทจาลา ทำวิธีเดียวกัน แต่ทำหลังอาหารเย็น 3 ชั่วโมง เป็นการทำความสะอาดกระเพาะอาหาร ข้อห้าม ห้ามคนเป็นโรคหัวใจ ความดันสูง และโรคไต


2. จารเนติ เป็นการใช้น้ำล้างจมูก ใช้น้ำเกลือสะอาดใส่ในหม้อจารเนติ (เป็นหม้อสำหรับล้างจมูก) เทน้ำลงจมูกและอ้าปาก น้ำจะไหลออกรูจมูกอีกข้าง หรือ สุตราเนติ เป็นการใช้เชือกใส่เข้าไปทางจมูกล้วงออกแล้วล้วงออกมาทางปาก ถ้าให้ดีทำสุตราเนติแล้วตามด้วยจารเนติ โพรงจมูกจะสะอาด

3. โธติ การล้างท้องด้วยผ้าหน้ากว้าง 3 นิ้ว ยาว 16 ฟุต เป็นผ้ามัสริน (สีขาวบางๆ) ชุบน้ำนมแล้วกลืนลงไป จนเหลือชายไว้จับ บิดท้องไปมา และดึงผ้ากลับคืนมา กระเพาะอาหารจะสะอาดมาก


4. บาสติ ล้างลำไส้ใหญ่ผ่านทางทวารโดยใช้น้ำ เหมือน detox ในปัจจุบัน ในช่วงแรกควรทำเดือนละครั้งซัก 3 ครั้งติดต่อกัน หลังจากนั้น ทำทุก 3 เดือน


5. เนตราวายายาม เป็นการดูแลฟื้นฟูสายตา การบริหารสายตา ควรทำทุกวัน
 • ตราติก การเพ่งสีเขียว เพ่งแสง
 • บริหารกรอกตาในแนวซ้าย - ขวา
 • บริหารกรอกตาในแนวบน - ล่าง
 • บริหารกรอกตาเป็นครึ่งวงกลมมองขึ้นบน
 • บริหารกรอกตาเป็นครึ่งวงกลมมองลงล่าง
 • บริหารกรอกตาเป็นวงกลม ซ้าย ขวา อินฟินิตี้
 • บริหารเพ่งตรงกลาง

  6. ชิวหะ หรือ สิตารี เป็นการทำความสะอาดลิ้น โดยใช้ที่กวาดลิ้น ควรทำทุกวันหลังจากการแปรงฟัน

  7. การจำกัดอาหาร (fast) เป็นการจำกัดพิษที่จะเข้าร่างกายทำได้ 2 วิธี
         7.1 กินอาหารเพียงอย่างเดียว เช่นผลไม้เปลือกแข็ง
         7.2 อดอาหาร จำกัดมื้ออาหารเช่น ทานมื้อเดียว

  อ่านแล้วอยากทำวิธีไหนตามกันบ้าง


  Chalkiriya is about cleansing the body with yoga master. The process is by using toxic.

  1. Konnachrm is how to clean your stomach it is called "elephant" with water, how to start by sitting with the knee and drink warm water 3 jars (about 3 liters) for a period. You have t o do in the morning. Wake up and do it, or Chargejara to do the same way. But three hours after dinner to cleaning the stomach, do not prohibit with people who has heart disease, high blood pressure and kidney disease.

  2. Jarane is to use to water cleaning up your nose. Use salt water in the pot clean, clear genetic Jaraneti (a pot for nasal irrigation) water only the nose and mouth. Water will flow from the nostril from one side to the other side. Or Sutaraneeti is a magnetic rope is inserted through the nose dive and then dive out of the mouth. If so, well done by Sutaraneeti method, followed by method of Charananeeti. Nasal cavity is clean.

  3.Thoti is how to clean the stomach by using width 3 inches 16 feet fabric. Soaked with the milk and then swallow it. Until the rest of the men captured gold twist, and pull the fabric back. The stomach will be very clean.

  4. Basati - Clear the Large intestine through the anal by using water as detox present during the first wash should be done once a month after three consecutive times made every 3 months

  5. Nettrarawayam is refreshing eye care. Try to do every day.
  * Tratik is focusing the green colour and the focusing the light
  Move the eyes to the left and to the right
  Move the eyes to the top to to bottom
  Move the eyes like a half circle and look up
  Move the eyes like a half circle and look down
  Move the eyes like a circle and to the right and left... infinity.
  Move the eyes into the middle

  6. Chiwaha or Sitaree or a tongue cleaner. Using sweeping tongue Should be done every day after brushing teeth.

  7. Diet food (fast) to limit toxic to the body. There is only two ways to do.
          7.1 Eat only one meal. such as fruit or nuts.
          7.2 Diet food by eating only one single meal per day.

  After read which way to you want to do????

  2.25.2554

  ตายก็ฝัง ยังก็ฝึก บันได 8 ขั้นสู่โมกษะ Attasang Yoga (8 ladder steps to Mokkasa)

  อัษฎางค์โยคะ (บันได 8 ขั้นสู่โมกษะ)
  อัษ แปลว่า 8, โมกษะ หรือนิพพาน



  ขั้นที่ 1 ยมะ
  คือข้อห้าม ศีล 5 ประการ คือการควบคุม
  1. อหิงสา คือการไม่เบียนเบียดผู้อื่นและตัวเอง
  2. สัตยา คือการไม่พูดปด
  3. อัสเตยา คือการไม่ลักขโมย
  4. พรหมจริยา คือการมีสามีภรรยาเดียว
  5. อัปรีกหะ คือการไม่สะสมทรัพย์เกินงาม (ไม่โลภ)
  ขั้นที่ 2 นิยมะ
  คือข้อควรปฏิบัติ จริยธรรม 5 ประการ
  1. เศาจะ คือความบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
  2. สันโดษ คือการรู้จักพิจารณาตัวตนของตนเอง
  3. ตบะ คือความอดทน อดกลั้น ตั้งหมั่นในสิ่งที่กระทำอยู่
  4. สวาธิยา คือการใฝ่รู้ การเรียนรู้
  5. อิศวะปณิธาณ คือความศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา
  ขั้นที่ 3 อาสนะ
  คือกระบวนการฝึกฝนทางร่างกายเพื่อให้เกิด ความสมดุล ความคงทน เป็นกระบวนการพัฒนาเพื่อต้านความเสื่อมของร่างกาย มีทั้งหมด 840,000 อาสนะ ที่เป็นพื้นฐานมีอยู่ 32 อาสนะ เพื่อสักการะเทพเป็นภักติบูชา
  1. สำหรับฟื้นฟูคนป่วยหรือลักษณะเฉพาะโรค
  2. สำหรับคนทั่วไปเพื่อปรับสมดุล
  3. กลุ่มท่าปรมัตถะ สำหรับวิปัสสนาสนะ
  ขั้นที่ 4 ปราณายมะ
  คือพลังชีวิต การควบคุมมีสติอยู่กับลมหายใจ การดูแลลมหายใจที่สมบูรณ์ มี 4 ขั้นตอน
  1. ลมหายใจออก
  2. กลั้น หลังจากหายใจออก
  3. ลมหายใจเข้า
  4. กลั้น หลังจากหายใจเข้า
  ขั้นที่ 5 ปรัชยาหาร

  คือการควบคุมอารมณ์ กิเลส พฤติกรรม ควบคุมความคิด ให้อยู่ในแนวทางบวก

  ขั้นที่ 6 ธารณา
  คือการมีสมาธิจดจ่ออยู่ในส่ิงที่กระทำ และจิตใจที่เป็นสาธารณะ มีธรรมะเป็นทาน

  ขั้นที่ 7 ฌาน
  คือการทำให้เกิดฤทธิเดช อิทธิฤทธิ์ 

  ขั้นที่ 8 สมาธิ
  เป็นเป้าหมายสูงสุดของการฝึกจิต เข้าสู่สภาวะความว่างเป็นอนัตตา



  If you died, you will have to go to the grave yard. But if you survive, you will have to practice The ladder has 8 steps to Mokkasa as following:

  Attasang Yoga (8 ladder steps to Mokkasa)
  At means 8, Mokkasa means Nirvana

  Step 1 Yama is
  The 5 main precepts prohibition control
      1. Ahingsa - do not take any advantages from others and myself.
      2. Sattaya - do not not tell a lie
      3. Asateya - do not be a theft or steel.
      4. Phomjariya Prom – You must have only one spouse or wife during the married.
      5. Uppreekha - do not want to be too wealthy (not greedy for money).

  Step 2 Niyama is
  There are 5 Ethics articles that you should follows.
     1. Saujam - to the purity of both body and mind.
     2. Solitude - is considering its own identity.
     3. Taba - tolerance is set to engage in what is done.
     4. Sawatiya - is curiosity to learn and have more knowledge.
     5.Itsawapanitran - Committed to religious faith.

  Step 3 Arsana is
  Is the process of training the body to achieve balance, stability is a process developed to resist deterioration of the body has all the basic asana 840,000 existing 32 seats is to become Paktibusha.
     1. For a patient or who has a disease characteristic.
     2. For people - to adjust the balance.
     3. For the Pharamata -for the meditation

  Step 4 Pharanayama is
  Life Force - to control consciousness with also control the breath. The Care of Breath complete within 4 steps.
      1. Breath out
      2. Hold the breath after breath out
      3. Breath in
      4. Hold the breath after breath in

  Step 5 Patchayaharn is
  Behavior control, emotional control, passion, ideas. To stay in a positive way.

  Step 6 Tarana is
  To concentrate on what you do or even made. And have a mind in public. Dharma is a review.

  Step 7 Sean is
  To make a magical happen in your life

  Step 8 Meditation is
  A highest aim of the mental training into the state space is called Anatta.